Specjalny Ośrodek Wychowawczy
Zgromadzenia Sióstr 
Zmartwychwstania Pańskiego
im. Bł. Matki Celiny Borzęckiej 
w Mocarzewie

Bł. Matka Celina Borzęcka
   Patronka Ośrodka

Kalendarz wydarzeń
w SOW w Mocarzewie

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Specjalny Ośrodek Wychowawczy

Zgromadzenia Sióstr

Zmartwychwstania Pańskiego

w Mocarzewie

 

Mocarzewo 13

09-540 Sanniki

tel. 24 277-63-92

 

GRUPA TEATRALNA
,, CHCĘ , MOGĘ, POTRAFIĘ"

Dużą rolę w Ośrodku Wychowawczym w Mocarzewie w zajęciach pozalekcyjnych odgrywają małe formy teatralne. Od 15 lat działa grupa teatralna "Chcę, Mogę, Potrafię". Grupę prowadzą s. Alina Zielińska i p. Katarzyna Milczarek. Stroną muzyczną większych przedsięwzięć zajmuje się muzyk - p. Jacek Fudała. W zajęciach grupy uczestniczą dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, cierpiące m.in. na zaburzenia mowy, często niepełnosprawne pod względem sprawności ruchowej. W duże inscenizacje angażują się również aktorsko wolontariusze (młodzież z okolicznych szkół), dzieci naszych pracowników oraz nauczyciele i wychowawcy, pracujący w naszej placówce. Takie zaangażowanie ma wiele zalet i pomaga w integracji środowiska lokalnego: bliższego i dalszego. Udział osób dorosłych w przedstawieniach jest dla naszych wychowanków bardzo pomocny dla ich własnego rozwoju umiejętności aktorskich, bo mogą czerpać z dobrych wzorów, ale przede wszystkim uczy komunikacji wzajemnej, odpowiedzialności za wspólne dzieło, wyrabia poczucie własnej wartości, uczy przełamywać bariery jakie stwarzają trema i strach przed publicznym wystąpieniem oraz oceną widzów.

Każde przygotowywane przedstawienie integruje bardzo społeczność Ośrodka, ponieważ odpowiedzialność za efekt końcowy jest wypadkową działań wszystkich osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy pracy i elementy całości inscenizacji. Dużą rolę odgrywają: scenografia oraz kostiumy, za które odpowiedzialni są kreatywni wychowawcy, którzy swoimi pomysłami i poświęceniem dodają wiele do wspólnego dzieła.
Z kilkuletnich doświadczeń i zdobytych spostrzeżeń w pracy wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie zauważamy iż nasze dzieci mają silną i wrodzoną potrzebę fikcji i fantastycznego przekształcenia rzeczywistego świata. Tęsknią do tego, aby być kimś. Chcą czynnie uczestniczyć w wielkiej, fantastycznej przygodzie. Dzięki temu kształtuje się wiele pozytywnych cech charakteru, jak wrażliwość artystyczna, moralna i społeczna. Ważne jest to, że w scenie może brać udział dużo dzieci, co wyrabia odpowiedzialność zbiorową, stwarza klimat powstawania więzi koleżeńskiej. Życie w tutejszym Ośrodku dostarcza licznych momentów uroczystych, podczas których wychowankowie mogą wystąpić i zaprezentować swoje umiejętności. Lubią one występować publicznie i sprawiać innym przyjemność a szczególnie zaproszonym rodzicom.

Na przestrzeni lat w repertuarze grupy teatralnej znalazło się wiele przedsięwzięć artystycznych. Na szczególną uwagę zasługują przedstawienia o tematyce religijnej, związane ze Świętami. Przed Bożym Narodzeniem wystawiane są Jasełka, zaś przed Świętami Wielkanocnymi Misteria Męki Pańskiej. Te inscenizacje są otwarte dla szerszej rzeszy widzów. Zapraszani są okoliczni mieszkańcy ale też i młodzież z bliższych i dalszych szkół i placówek, współpracujących z naszym ośrodkiem w dziedzinie integracji społecznej. Odzew na nasze zaproszenia jest duży i w tych dniach występów nasz Ośrodek jest miejscem spotkań wielu osób: dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy wspólnie z nami przeżywają przygotowania do Świąt i rozpatrują bądź to Tajemnicę Wcielenia bądź Życia, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Atmosfera jest wtedy podniosła a spektakle dostarczają wielu wrażeń, którymi widzowie dzielą się z nami bezpośrednio po obejrzeniu albo dyskutują znacznie później, po przemyśleniach i zastanowieniu się nad sensem przekazywanych przez nas przesłań. Tak się przeważnie składa, że tymi inscenizacjami chcemy zazwyczaj pokazać uniwersalność przedstawianych historii, ich powtarzalność we współczesnym świecie, odniesienie do własnego życia oraz dać dobre przykłady życia Ewangelią. Takie nasze podejście nieraz spotyka się z pełnym uznaniem a nieraz budzi emocje i wątpliwości, bo dotyka czułych strun naszego sumienia. Ale o to nam właśnie chodzi, aby widz zdobył się na refleksję i zatrzymał w biegu codziennych obowiązków, zastanawiając się nad prawdziwy wartościami.
Grupa teatralna realizuje też wiele przedstawień okolicznościowych, wystawianych z okazji różnych ważnych w placówce spotkań, np. Dzień Mamy i Taty, Dzień Nauczyciela oraz związanych z aktualnymi świętami, wydarzeniami, np. apele ekologiczne, spotkania adwentowe, scenki rodzajowe, inscenizacje bajek, scenki kabaretowe, satyryczne i inne. Każde z realizowanych przedstawień wnosi wiele nowych przeżyć i uczy innych umiejętności. Innym cechuje się przygotowanie do wystawienia bajki, innym realizacja Misterium, czy Jasełek. Jednym razem zagłębiamy się w świat fantastyczny, nieprawdziwy, innym razem pokazujemy kawałek historii- choć odległej to przecież prawdziwej. W jednym przypadku stawiamy na rozwój wyobraźni i dobrą zabawę, innym razem uczymy skupienia, pochylenia się nad Słowem Bożym oraz staramy się o zrozumienie prezentowanego przesłania. Za każdym razem przyświecają nam jednak cele główne mówiące o tym, żeby podczas takiej zabawy w teatr zaspokojone zostały aspiracje kulturowe młodzieży niepełnosprawnej. Jej czynny udział w życiu kulturowym wzbogaca duchowo i wzmacnia psychicznie, przyczynia się do przezwyciężenia psychicznych skutków niepełnosprawności, ich łagodzenia, ułatwia znoszenie własnych dolegliwości sprzyjając przez to pomyślnemu przebiegowi procesu rehabilitacji i wpływa również na rozwój osobowości umożliwiając samorealizację i osiągnięcie wyższej jakości życia. Mamy nadzieję, że prezentowane utwory sceniczne kształtują postawy moralno- społeczne i rozwijają wrażliwość estetyczną nie tylko u dzieci bezpośrednio zaangażowanych w realizację naszych małych dzieł ale też tych, które efekty naszej pracy oglądają. Nie da się bowiem nie zauważyć, że stosowanie metody inscenizacji ma wieloaspektowe znaczenie terapeutyczne. Korzyści płynące z uczestniczenia dzieci w takiej formie spędzania czasu wolnego są niezaprzeczalne. Zajęcia takie przyczyniają się m.in. do rozwoju mowy, gdyż motywują dzieci do wypowiedzi, rozwijają zdolności percepcyjne, koncentrację uwagi, logiczne myślenie, wyobraźnię przestrzenną, inwencję twórczą, zdolności ruchowe, rozwijają muzycznie i słuchowo, uczą odwagi, przełamywania własnych słabości. Dlatego też cieszymy się, że w ciągu wielu lat istnienia naszej grupy "przeszło" przez nią tylu ciekawych ludzi: naszych wychowanków, wolontariuszy. Widać z perspektywy lat, że nawet krótki pobyt w szeregach naszej grupy umocnił ich jako ludzi, dał im poczucie własnej wartości, nauczył okazywania pewności siebie, pomógł zauważyć że praca nad sobą przynosi duże i dobre efekty.

Każdego roku szkolnego grupa teatralna przyjmuje nowy plan pracy, wypływający m.in. z kalendarza szkolnego.

Główne cele działań:

 1. Rozbudzanie potrzeb kulturalnych wychowanków.
 2. Uczenie odpowiedzialności, rzetelności, dyscypliny, punktualności.
 3. Wyrabianie cierpliwości, zaufania we własne siły i szacunku dla systematycznej pracy dającej efekty.
 4. Kształtowanie aktywnych, twórczych postaw.
 5. Wskazywanie na wartość współdziałania w zespole.
 6. Rozwijanie twórczej inicjatywy i aktywności.
 7. Umożliwianie samorealizacji i artystycznego wyżycia się.
 8. Wywoływanie przeżycia estetycznego tekstu za pomocą ułatwiających jego percepcję środków ekspresji wizualnej, jak ruch, gest, mimika, charakteryzacja, kostium, rekwizyt, światło, oprawa sceniczna.
 9. Przełamywanie barier w kontaktach osób niepełnosprawnych z otoczeniem.  
 10.  Budowanie poczucia własnej wartości i pozytywnego obrazu siebie

  Zadania do realizacji:

 1. Spotkania organizacyjne: prezentacja scenariuszy, omawianie przebiegu spektaklu, jego symboliki, wdrażanie do odegrania ról, ustalanie sposobu poruszania się na scenie, zachowania, próby aktorskie indywidualne i zbiorowe i inne.
 2. Zajęcia metodą dramy.
 3. Przygotowanie przedstawień i inscenizacji na uroczystości w Ośrodka
 4. Prowadzenie dokumentacji grupy teatralnej: opracowywanie scenariuszy zajęć dramowych i scenariuszy inscenizacji i spotkań, prowadzenie dziennika grupy teatralnej, sporządzanie sprawozdania semestralnego i rocznego z działalności grupy.

Spotkania

Grupa teatralna spotyka się raz w tygodniu, każdorazowo po 2 godziny.

Każde spotkanie będzie przebiega zgodnie z planem aktualnym do realizacji w danym okresie roku szkolnego. W przypadku zaistniałej potrzeby grupa może spotykać się częściej, zależnie od możliwości i konieczności dopracowania danego przedsięwzięcia artystycznego.

Skład grupy zmienia się każdego roku w zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci.

Współpraca:

 Grupa teatralna będzie współpracowała z wychowawcami odpowiedzialnymi za organizację poszczególnych etapów przygotowania przedstawienia: budujących scenografię, przygotowujących kostiumy, operujących światłem, przygotowujących oprawę muzyczną i odpowiedzialnych za muzyczne przygotowanie dzieci do większych inscenizacji.  Szczególną współpracę grupa będzie prowadziła z Dyrektorem Ośrodka, informując każdorazowo o planowanych działaniach.

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2015 Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie. Wykonanie:A.Bedyk. All Rights Reserved.